آموزش افزودن همکار به لیست دوستان من

روش اول
روش دوم