آموزش تطبیق سازی ملک با متقاضی

تطبیق سازی یک ملک با متقاضی های ثبت شده
تطبیق سازی یک متقاضی با ملک های ثبت شده​