آموزش ثبت نام در مِلکیشو

مرحله اول
مرحله دوم
مرحله سوم